CGO Hbo (losse modules)

De keuzemodules Pastoraat zijn onderdeel van leerjaar 2 en 3 uit bovengenoemde PW-opleiding. Onderstaande keuzemodules zijn ook te volgen voor ambtsdragers, jeugdleiders, pabostudenten etc. Hieronder vind u een korte samenvatting van de inhoud van de los te volgen modules.

Welkom bij CGO Hbo (losse modules)
CGO biedt de volgende opleidingen op Hbo-niveau:
❑ Basis Hbo Theologie (BHT)
❑ Pastoraal Werk (PW)
❑ Godsdienstleraar (GL) i.s.m. Driestar educatief
❑ Losse modules Pastoraat
❑ Post Hbo Hebreeuws en Grieks
In deze folder leest u meer informatie over de losse modules Pastoraat

De keuzemodules Pastoraat zijn onderdeel van leerjaar 2 en 3 uit bovengenoemde PW-opleiding. Onderstaande keuzemodules zijn ook te volgen voor ambtsdragers, jeugdleiders, pabostudenten etc. Hieronder vind u een korte samenvatting van de inhoud van de los te volgen modules.

In gesprek met
Communicatie in cruciaal in de omgang met mensen. In deze module staan we stil bij jouw basishouding in communicatie. Maar ook: hoe start je een gesprek en hoe houd je een gesprek gaande. Wanneer zeg ik iets wel of juist niet en waarom. Je leert hoe je de ‘ander tevoorschijn kan luisteren’. Tijdens de lessen oefenen we veel met zelf meegebrachte casuïstiek. Hiermee sluiten we aan bij jouw leerbehoefte. Docente: mw. M.C.J. van der Hoek

Communicatie van het Woord
In vier collegeavonden wordt stil gestaan bij het communiceren van het Woord van God in allerlei verbanden zoals kerkelijk- en verenigingsleven, ziekenhuis, verpleeginrichtingen etc. Er worden praktische basisvaardig- heden aangereikt. Aspecten vanuit de exegese, hermeneutiek, homiletiek en liturgiek maken deel uit van de module. Het programma is toegesneden op PW-ers, anderen kunnen ook winst doen met theorie en reflectie op dit taakgebied. Docent: drs. J. van Mourik

Vervolg losse modules ‘Pastoraat’
Missiologie/Evangelistiek
De Heere Jezus heeft gezegd dat voordat het einde van de wereld gekomen is, het Evangelie overal zal zijn gepredikt. Wat is úw opdracht daarbij en daarin? Heeft u oog voor de nog nimmer met Gods Woord bereikte mens? Uw medemens, veraf en dichtbij – misschien wel in uw eigen straat? Theorie en praktijk van het verbreiden van het Evangelie krijgt in deze module ruimschoots de aandacht. Daarbij is de Bijbel leidraad, in leer en leven. Docent: dr. G.J. Baan

Het Woord doorgeven
In deze module gaat het over het doorgeven van het Woord. Wat zegt de Bijbel hierover? Tot wie komt deze opdracht? Hoe vind je aansluiting in je eigen culturele context, en hoe doe je dat in heel andere culturen? In deze module zoeken we met elkaar antwoorden op deze vragen. We doen Bijbelstudie, bestuderen literatuur, horen ervaringen van werkers uit het veld en we doen zelf ervaring op in de praktijk. Docenten: dr. J.H.C. Kooijman/ drs. L. Kooijman-van Es

Leiderschap organisaties
De doelstelling van deze module is om te reflecteren op leiderschap van organisaties. Bij voldoende belangstelling worden vier collegeavonden georganiseerd rondom het thema leiderschap. Naast Bijbelse bezinning passeren ook diverse vormen van management. Er worden les blokken gegeven door een aantal managers die elk hun eigen visie hebben op leiderschap vanuit christelijk perspectief. Docent: drs. J. van Mourik

Leiderschap groepen
In deze module leer je hoe groepen functioneren, welke fasen er in de groepsontwikkeling plaatsvinden, welke soorten (sub)groepen er zijn en hoe je als leider interacties kan plaatsen om de groep door een fase heen te leiden. Maar ook: wat als er conflicten plaatsvinden in de groep of dat een groep zich tegen jou als leider keert. Hoe ontstaan conflicten, welke opbouw zit er in en hoe herken je ze. Aan de hand van modellen bespreken we oplossingsrichtingen die je als leider van een groep kan inzetten om te kunnen de-escaleren. Tijdens de praktijklessen is er veel ruimte voor casuïstiek uit jouw dagelijkse groepsleiderspraktijk. Docente: M.C.J. van der Hoek

Kinderwerk
Kinderwerk is een vast onderdeel van de activiteiten van de christelijke gemeente. Maar hoe zet je een kinderclub op? Welke didactische uitgangspunten zijn belangrijk om goed leiding te geven? Wat zegt de Bijbel over kinderen? Welke Bijbelse uitgangspunten zijn onmisbaar om goed Christelijk Kinderwerk op te zetten.

Verder willen we onderzoeken wat je nodig hebt om goed leiding te geven aan kinderen. In deze module proberen we theorie en praktijk te koppelen. We denken na over uitgangspunten, maar we gaan ook praktisch aan de slag om kinderwerk gestalte te geven. Docent: drs. J.P. Proos i.s.m. JBGG

Jongerenwerk
Wie een taak heeft in het leiding geven aan jongeren in verband met catechese, vereniging of Bijbelstudiekring zal deze module jongerenwerk waarderen als een handreiking om dit effectief op te zetten en de vaardigheden te oefenen die daarvoor nodig zijn. Voor al wie hart heeft voor jongeren wordt in deze module instructie gegeven. Enkele gastdocenten uit het veld geven hun inbreng. De module is toegesneden op PW-ers, maar ook anderen die werkzaam zijn in het jongerenwerk kunnen er hun winst mee doen. Docent: drs. J. van Mourik

Interculturele Theologie
“Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.” Hoe verloopt deze ont- moeting? Op welke manier wordt dat Woord ontvangen? Wat leert ons dit over de kracht van Gods Woord? En welke consequenties heeft dit voor de brénger van het Woord? Deze module is relevant voor iedere theoloog die zich in de multiculturele samenleving van vandaag beweegt en op zoek is naar gefundeerde antwoorden op basis van Schrift en belijdenis Gastdocent: dr. J.H.C. Kooijman

Theologie en muziek
Muziek neemt een belangrijke plaats in de eredienst van de Bijbel in. Welke gegevens reikt Gods Woord ons daarbij aan? Hoe verhoudt zich muziek tot de prediking? Moet kerkelijke muziek worden gezien als middel tot verspreiding van het Evangelie, dus als genademiddel? Waaraan moet bij het opstellen van de liturgie voor de erediensten worden gedacht?

Op deze en andere vragen wordt in deze module, die in elk geval geen enkele ambtsdrager mag missen, antwoord gegeven. Docent: dr. G.J. Baan

Pastoraat specifieke doelgroepen
Bij Evangelieverbreiding, al dan niet als ambtsdrager, is het oog hebben voor zorg bij de medemens belangrijk. ‘Pastor’ zijn behoort tot het ambt van alle gelovigen. De vraag is relevant hoe verlenen van pastorale zorg en doorgeven van het Woord zich verhouden. In deze module worden vanuit de verticale en horizontale lijn – God en onze naaste liefhebben – adviezen en hulpmiddelen aangereikt hoe u pastoraal uw naaste steunt en daarbij een leidsman tot Christus mag zijn. Docent: dr. G.J. Baan

Pastoraat
We leven allen in een gebroken wereld. Spanningen en zorgen doen zich in allerlei situaties voor, misschien wel dichterbij dan u denkt. Bijbels pastoraat kan niet worden losgezien van de persoonlijke relatie met de Heere en het wijzen op Hem. De vraag die centraal staat in deze module is, hoe u uw naaste in verdriet en met zorg daarin hulp kunt bieden. Aan de hand van diverse Bijbelse cases worden daarbij verantwoorde theologische lijnen uitgezet. Docent: dr. G.J. Baan

Ziekentroost
Iedereen krijgt in zijn omgeving te maken met ziekte en rouw. Door de eeuwen heen is er veel pastorale zorg besteed aan zieken en stervenden. In deze module gaan we na hoe in OT en NT aandacht is voor ziekte en rouw. Vervolgens zien we hoe in Middeleeuwen en Reformatie is nagedacht over de voorbereiding op de dood. Ook volgen we predikanten en ziekentroosters in de Gereformeerde Kerk van Nederland en doen we onderzoek naar de manier waarop zij hun werk hebben ingevuld. Ten diepste gaat het in deze module om het vinden van woorden die het pastoraat inhoud geven en troostvol maken, ook vandaag. Ambtsdragers worden uitgenodigd om u deelgenoot te maken van hun ervaringen in ziekte- en stervenspastoraat. Docente: mw. drs. C.J.J. Clements

E-mail : secretariaathbo@cgo.nu
Tel. : (06) 1530 6751
Website : https://www.cgo.nu/hbo-opleiding/losse-modules-pastoraat/
Of vraag de samenvatting aan via het secretariaat. Het volgen van losse modules Pastoraat kost € 200,-/module; De colleges worden gegeven op 4 woensdagavonden in Gouda; U volgt de modules met de huidige studenten Pastoraal Werk; Bij inschrijving vanaf 8 personen kunnen modules doorgang vinden; Na afloop ontvangt u een certificaat.

Heeft u een vraag of kunnen we u ergens bij helpen?
Aarzel niet en stuur ons nu een mailtje:

Of vul ons contact formulier in.