In oktober D.V. start De Vluchtheuvel in Amersfoort weer een identiteitsgroep. Deze groep is bedoeld voor jongeren (vanaf 17 jaar) en volwassenen die (nog) geen stevige identiteit hebben ontwikkeld. Daardoor laten zij zich in hun leven vaak leiden door de omstandigheden en de mensen om hen heen. Wanneer kom je in aanmerking voor de identiteitsgroep? Als je moeite hebt met... - vertrouwen op jezelf; - het zien van wie jij bent, welke kwaliteiten en vaardigheden jij in huis hebt; - nee zeggen; - grenzen stellen; - communiceren (over jezelf); - het herkennen en uiten van je emoties; - realistisch denken, waardoor je vaak negatief denkt; - het op waarde schatten van jezelf, waardoor je een ander vaak belangrijker acht dan jezelf.

Doel

Het doel van de identiteitsgroep is dat je gaat stilstaan bij jezelf en meer zicht krijgt op zichzelf: jouw sterke en zwakke kanten, emoties, behoeften en verlangens. Vervolgens wordt geleerd hoe hierover kan worden gecommuniceerd en hoe je hiermee om kunt gaan. Puntsgewijs zouden de doelen van de groep als volgt geformuleerd kunnen worden: - Deelnemers worden zich bewust van hun eigen ‘ik’, met bijbehorende sterke en zwakke kanten, emoties, behoeften, verlangens, ed.. - Deelnemers worden zich bewust van het belang om dat eigen ‘ik’ te accepteren en daar ruimte aan te geven. - Deelnemers hebben vaardigheden geleerd om met datgene wat ‘van binnen’ zit om te gaan, o.a. in het uitspreken van wensen, het uiten van emoties of ‘nee’ zeggen. - Deelnemers hebben in de groep geoefend met het vragen van ruimte voor zichzelf. - Deelnemers herkennen eventuele negatieve gedachtenpatronen. - Deelnemers kunnen alternatieve gedachten formuleren die recht doen aan een situatie. Oftewel: aan de ene kant bewustwording, aan de andere kant ook oog hebben voor vaardigheden en de toepassing in de praktijk.

Praktische zaken

1: donderdag 17 oktober 2019

2: donderdag 31 oktober 2019

3: donderdag 14 november 2019

4: donderdag 28 november 2019

5: donderdag 12 december 2019

6: donderdag 9 januari 2020

7: donderdag 23 januari 2020

8: donderdag 6 februari 2020

9: donderdag 5 maart 2020

10: donderdag 19 maart 2020

Tijd: 14.00-16.00 uur

Groepsgrootte: max. 10 deelnemers

Locatie: Amersfoort

De groep kan een onderdeel zijn van een langerdurende behandeling, maar het is in principe niet de bedoeling dat er tijdens deelname aan de groep gelijktijdig een individueel traject wordt gevolgd.

Voor meer informatie en opgave...