PRIVACYVERKLARING VAN ADVIESPLEIN GEMEENTE EN GEZIN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Adviesplein Gemeente en Gezin (hierna: “het Adviesplein”) verwerkt van de bezoekers van haar website: www.gemeenteengezin.nl.

Indien u deze website bezoekt of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, verwerkt het Adviesplein uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.

Het Adviesplein adviseert u deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle pagina's die zijn ondergebracht op www.gemeenteengezin.nl, maar geldt niet voor pagina's van andere organisaties waarnaar links opgenomen zijn en die mogelijk een ander privacy-beleid voeren.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Adviesplein Gemeente en Gezin, Houttuinlaan 7, 0348 48 99 68.

 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@gemeenteengezin.nl.

 

2. Welke gegevens verwerkt het Adviesplein en voor welk doel

2.1  In het kader van een informatieaanvraag via het contactformulier op de website kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

a) initialen, voor- en achternaam

b) adresgegevens

d) telefoonnummer

e) e-mailadres

 

2.2    Het Adviesplein verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het volgende doel: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

 

E-mailmarketing

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw naam en e-mailadres om u maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over vanuit de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

2.3    Het Adviesplein kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

 

3. Bewaartermijnen

    Het Adviesplein verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn vernietigt het Adviesplein de persoonsgegevens.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het Adviesplein passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

5.1    Via info@gemeenteengezin.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Adviesplein zal uw verzoek onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien het Adviesplein uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met info@gemeenteengezin.nl. Het Adviesplein zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal het Adviesplein u hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop het Adviesplein uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met info@gemeenteengezin.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@gemeenteengezin.nl.

 

6. Wijzigingen

De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.gemeenteengezin.nl  bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.